นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่สามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์)

  • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชี, ลงทะเบียนรับประกัน หรือการใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ เช่น รายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้, การลงทะเบียนรับประกันสินค้า

2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

  • เพื่อให้บริการของเราแก่ท่าน
  • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ๆและปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว
  • เพื่อการโฆษณาแก่ท่าน หรือแนะนำกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทจะต้องดำเนินการ และบริการให้แก่ท่านทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหมายความว่า มีการธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งาน (availability)

4. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของบริษัท
  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • บริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งสินค้าและบริการโดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

5. ช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ท่านสามารถติดต่อมายัง

บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด
ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ : 648-648/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เว็บไซต์ของบริษัท: www.wave.co.th
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท (Call Center): 02-814-8565
อีเมล: Contact@wave.co.th